– Brokerzy i maklerzy

Działanie RTRS wspierają domy maklerskie i brokerzy. Podmioty te, jako profesjonalni uczestnicy rynku, pełnią rolę pośredników umożliwiających zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych kontrahentom końcowym, czyli sprzedającym i kupującym fizyczne towary na Giełdzie, nieposiadającym statusu Członka Giełdy.

Każda osoba upoważniona przez Członka Giełdy do reprezentowania go w transakcjach giełdowych, musi przejść obowiązkowe szkolenie teoretyczne zakończone egzaminem, po którym może pełnić funkcję Maklera Giełdowego na RTRS. Członek Giełdy potwierdza, składając oświadczenie, że upoważniona przez niego osoba spełnia wszystkie wymogi określone szczegółowo w Ustawie o giełdach towarowych, czyli m.in:

  • posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie jest uznana prawomocnym orzeczeniem za winną popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Każdy Makler Giełdowy może reprezentować wyłącznie jednego Członka Giełdy. Szkolenie jest organizowane na wniosek Członka Giełdy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.
Back to top