– Zasady obrotu produktami na Platformie Żywnościowej

Przedmiotem obrotu na RTRS są oznaczone co do gatunku towary rolno-spożywcze, które zostały dopuszczone do obrotu decyzją Zarządu Giełdy. Warunkiem wprowadzenia do handlu na giełdzie konkretnej partii danego towaru jest jej złożenie w Magazynie Autoryzowanym (świadczącym lub nieświadczącym usługi przechowywania) oraz zaewidencjonowanie w systemie e-RTRS przez ten Magazyn. Przed przyjęciem i zaewidencjonowaniem danej partii towaru, Magazyn Autoryzowany musi potwierdzić jej zgodność z wymogami jakościowymi określonymi przez Giełdę. 

Systemy obrotu na RTRS

Obrót na RTRS jest prowadzony w dwóch równolegle funkcjonujących systemach:

  • w systemie kursu jednolitego, który polega na prowadzeniu przez Giełdę regularnych notowań wystandaryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar przechowywany przez uczestników rynku w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania;
  • w systemie aukcyjnym, który polega na organizacji i prowadzeniu przez Giełdę doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym Magazynem Autoryzowanym, nieświadczącym usług przechowywania.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.
Back to top